گلچین صفر ۱۳۹۶

داری میری از کنارم ای پدر دلگیر و خسته

حاج محمد رضا طاهری

۱۸۲۳
۱۰۱۳
۰