خاکت به سر دنیا که دنیامو گرفتی
خاکت به سر که سرو رعنامو گرفتی
باشه دنیا می اُفتم از پا ، باشه دنیا باشه دنیا
دشمنا کُنن تماشا ، باشه دنیا باشه دنیا
پسرم شد اِرباً اِربا ، باشه دنیا باشه دنیا
کشتنش گرگای صحرا ، باشه دنیا باشه دنیا
باشه ببین میپیچه اکبر توی خونِش
باشه ببین داره یه بابا میبینه داغ جوونش

ای بی وفا زمونه ، اکبر من جوونه

از داغ تو دارم علی از پا میشینم
پاشو بابا من باورم نمیشه چی دارم میبینم
پا نکِش به روی خاکا ، پاشو بابا پاشو بابا
کوریِ چشمای دنیا ، پاشو بابا پاشو بابا
وای من بیچاره لیلا ، پاشو بابا پاشو بابا
اومدن کمک جوونا ، پاشو بابا پاشو بابا
پاشو علی بریم به خیمه نازنینم
پاشو علی یه بار دیگه قد و بالاتو ببینم

ای بی وفا زمونه ، اکبر من جوونه

ای جون من ، جوون من ، جوونیِ من علی اکبر
رحمی بکُن به قامت کمونیِ من علی اکبر
اینقَدَر نزن تو پَرپَر ، علی اکبر علی اکبر
میکُشی منو تو آخر ، علی اکبر علی اکبر
زدنت تموم لشکر ، علی اکبر علی اکبر
پاره تن پاشیده پیکر ، علی اکبر علی اکبر
پاشیدی و پاشیده از هم جیگر من
خاکت به سر دنیای نامرد چی آوردی به سر من

ای بی وفا زمونه ، اکبر من جوونه