چهل شبانه روز غم
چهل شبانه روز اشک
چهل شبانه روز شوق سفر
چهل شبانه روز صبر
چهل شبانه روز مهر
چهل شبانه روز خون جگر
یک اربعین دلتنگیَم رفته به سوی کربلا
چون بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا
موکب به موکب میروم از این ستون تا آن ستون
ای معنی صبح فرج انا الیک راجعون
حسین من حسین من

دلا چرا گُمی تو
ستون چَندُمی تو
تورا صدا زده مولا حسین
بیا به کربلایش
بخوان به اقتدایش
نماز عاشقی را با حسین
سوغاتیم را خاک پای زائرانت می برم
دل را پیاده هر قدم با کاروانت می برم
چیزی ندارم غیر جان تا اربعین نذرت کنم
با هرچه دارم آمدم در خیمه ات خدمت کنم
حسین من حسین من

زمین پیاده آمد
فلک به جاده آمد
فقط به پاسخ هل من معین
به یک اشاره تو
به یک نظاره تو
شده قیامتی این اربعین
ای دل وضو از خون بگیر از تربتش بویی ببر
چون حر بیا بی ادعا از روی او شرمنده تر
از جان گذشته چون علی اکبر بیایی بهتر است
مثل شهیدان حرم بی سر بیایی بهتر است
حسین من حسین من