شب هشتم محرم ۱۳۹۶

چه با شتاب برای اذن خود گرفته ای جواب

حمید علیمی

۸۸۴۹
۵۲۶۲
۰
چه با شتاب برای اذن خود گرفته ای جواب
چه باوقار نشسته ای پیمبرانه بر عقاب
چه با شکوه برای رزم می رود ابو تراب
میری مهلا مهلا
واویلا واویلا
بعد توخاک غم
به سراین دنیا
علی ولدی ولدی ولدی

چه باغرور به قبضه میکنه ز خیمه ها عبور
کِأنَّه، علی دوباره در احد کند ظهور
به تیغ او سپاه دشمنان رود سوی قبور
میری آروم آروم
از توی آغوشم
سنگینه داغ تو
میمونه رو دوشم
علی ولدی ولدی ولدی

صدای آه صدای شیون زنان خیمگاه
صدای بغض صدای خنده های مست این سپاه
جوان من بپای خود رود به سمت قتلگاه
میزنی دست و پا
ای عصای بابا
حالا تابوت تو
شد عبای بابا
علی ولدی ولدی ولدی