شب ششم محرم ۱۳۹۶

شکست اگه سینه من عمو فدای سر تو

حمید علیمی

۶۲۶۷
۵۳۹۱
۰
شکست اگه سینه من
عمو فدای سر تو
ببخش اگر که شدم
یکم مثه مادر تو

عمو حسین عمو حسین

خون گریه میکنه برام
نعل تموم مرکبا
با روضه های مادرت
دارم میرم پیش بابام

سخته عمو اسیر شدن
بین یه عده بی حیا
ببخش اگه با دیدنم
افتادی یاد کوچه ها

عمو حسین عمو حسین

یادته می گفتی یه روز
تو کوچتون چهل نفر
با تازیونه اومدن
مادرت افتاد پشت در

میون تیر و نیزه ها
کشیدم آزار عموجون
تازه می فهمم چی بوده
اون در و دیوار عموجون

چون مادرت زره نداشت
منم زره نپوشیدم
مادر تو خم شد ولی
بدجوری من قد کشیدم

عمو حسین عمو حسین