جام جم ماه روی تو
مستی ام از سبوی تو

مو پریشان نکن جانا
بسته حالم به موی تو

ای یل ام البنین امشب
اومدی و خواهرت زینب

می بوسه چشم و بازوی تو
می خونه زیر لب

حسین ببین یارمونو
دلدارمونو مهتابمونو علمدارمونو

دُر به دورش صدف داره
مرد وجودش شرف داره

قلبی که شد اباالفضلی
مُهر شاه نجف داره

ای علمدار علمدارا
اومدی دختر زهرا
قنداقه ات رو می گیره تو آغوشش می خونه

حسین ببین میره دلش با دیدن تو
آروم می گیره با بوسیدن تو

حسین ببین یارمونو
دلدارمونو مهتابمونو علمدارمونو

درد اگر هست دوا داره
عشق کنارش بلا داره

هر شهیدی سر و سرّی
با یل کربلا داره

عالمی رو ادب کردی
مُرد به هر کی غضب کردی

دست مظلومو می گیری
روز ظالم رو شب کردی

ای که اسمت رمز بارونه
ای که خونه ت غرق مهمونه

زینب هر جا هستی
زیر لب می خونه

حسین ببین بعد خودت تاج سرمو
امید منو پناه حرمو

جام جم از روی تو
مستی ام از سبوی تو

مو پریشان نکن جانا
بسته حالم به موی تو

ای یل ام البنین امشب
اومدی و خواهرت زینب

می بوسه چشم و بازوی تو
می خونه زیر لب

حسین ببین یارمونو
دلدارمونو مهتابمونو علمدارمونو

دُر به دورش صدف داره
مرد وجودش شرف داره

قلبی که شد اباالفضلی
مُهر شاه نجف داره

ای علمدار علمدارا
اومدی دختر زهرا
قنداقه ات رو می گیره تو آغوشش می خونه