گلچین فاطمیه ۱۳۹۱

موندن و تقدیر مال تو رفتن دلگیر مال من

حاج سید مهدی میرداماد

۷۷۱
۱۳۱۵
۰