چی به سر تو اومده ای نوجوون من
ای نوجوون من
تن به هم ریخته تو گرفته جون من
گرفته جون من
تو روی خاک خوابیدی
منم بالا سر تو
چی بدم ای عمو جون
جواب مادرتو

عطر برادرم حسن تو صحرا پیچیده
تو صحرا پیچیده
زره نداشتی به تنت تن تو پاشیده
تن تو پاشیده
امانت برادر
خیلی برام عزیزی
از توی آغوش من
داری رو خاک می ریزی