شام غریبان ۱۳۹۳

حالم بده داری میری من بی تو تنها چه کنم

حاج محمود کریمی

۲۰۳۸۵
۴۷۴۰
۳
حالم بده داری میری من بی تو تنها چه کنم
حالم بده داری میری با این بدن ها چه کنم
با آه اطفال حرم اطفال بی حال حرم با اشک زن ها چه کنم
داری میری پیش چشام
دعا کن ای تشنه برام
دوری تو طول نکشه منم بیام
جدایی خیلی بده برا این ماتم زده
تو داری میری و من نفسم بند اومده

حالم بده داری میری من پریشون چه کنم
حالم بده داری میری با این دل خون چه کنم
با این همه بچه یتیم که داریم آواره می شیم تو این بیابون چه کنم
خواهرت و اینجا نزار
من و تو این غم ها نزار
من و تو این نا محرما تنها نزار
داری غصه میخوری که ازم دل می بری
بگو قبل از رفتنت من و به کی می سپری

حالم بده داری میری با قحطی آب چه کنم
حالم بده دری میری با قلب بی تاب چه منم
حرارت دشت و ببین تنت که افتاد رو زمین با نور آفتاب چه کنم
داره میمیره خواهرت
برا نگاه آخرت
داداش اینا نقشه دارن برا سرت
منه بی تاب و تب و با پاهای نیمه جون
چه جوری پیدات کنم توی اون دریای خون