گلچین ۱۳۶۳

معدن علم و ادب عابد ممتاز علی

مرحوم حاج سلیم موذن زاده

۱۴۰۶۳
۶۰۹۵
۰