اهل حرم در دلهره دلهره دلهره
سری بدون چادره چادره چادره
یکی با نیزه می دَره می دَره می دَره
یکی با خنجره می بُره می بُره می بُره
به دور مقتل هلهله هلهله هلهله
حسین گرم نافله نافله نافله
الهی زینب نشنوه نشنوه نشنوه
صدای پای قاتله قاتله قاتله
زینب کبری مضطره مضطره مضطره
به زیر حنجر خنجره خنجره خنجره
زمزمه های قتلگه قتلگه قتلگه
ذکر غریب مادره مادره مادره