گلچین محرم ۱۳۹۰

چه کرده اند با جسم تو دو چشم من نداره سو

حاج عبدالرضا هلالی

۴۷۵۲
۵۱۶۲
۵