در زدم بازم درو وا کردی
منو مهمون کربلا کردی
باز به دلم افتاد که بیام به هیئتت سر بزنم
باز به دلم افتاد تو خودت پشت دری در بزنم
باز به دلم افتاد میتونم دور حرم پر بزنم

شاه دو عالم حرمت رو برم
خیمه و پرچم علمت برم

منو میشناسی منه دیوونه
که نمیرم از در این خونه
من تورو میشناسم نمیذاری به کسی رو بزنم
من این بده واسم که پیش غریبه زانو بزنم
من سگ عباسم دوس دارم صحنشو جار وبزنم

شاه دو عالم حرمت رو برم
خیمه و پرچم علمت برم

حرمت روضه ست همه شب آقا
یه شبم مارو بطلب آقا
تو حرمت امشب یه کبوتر بده پر جای دلم
تو حرمت امشب میکنم هروله با پای دلم
تو حرمت امشب میرسم دیگه به رؤیای دلم

شاه دو عالم حرمت رو برم
خیمه و پرچم علمت برم