با ذوالققار حیدر با هیبت پیغمبر

حاج عبدالرضا هلالی