رباعی گفتی و تقدیم سلطان غزل کردی

حاج عبدالرضا هلالی