شب پنجم محرم ۱۴۰۱

شب پنجم محرم ۱۴۰۱

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۷ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۲۹ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ پاشو عمو پاشو بریم روضه ۴.۹ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۱۰۰۰ ۳۰۱
۲ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ عمو خودم شنیدم ذکر یا حسن تو زمینه ۵.۳ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۱۰۷۷ ۵۲۶
۳ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ منو می شناسی آقا زمینه ۵.۹ ۶:۰۰ ۰ ۰ ۱۳۲۷ ۶۹۷
۴ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ مردی که در ده سالگی سینه سپر کرده واحد ۲.۵ ۲:۱۵ ۰ ۰ ۶۴۰ ۴۰۱
۵ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ نوحه یعنی نوحه ۳.۴ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۵۰۴ ۳۳۶
۶ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ هم حسین هم فاطمه هم مرتضی یک جا حسن شور ۳.۴ ۳:۱۶ ۰ ۰ ۱۰۴۷ ۵۰۶
۷ شب پنجم محرم ۱۴۰۱ اسم تو برا من همیشه شور ۵.۵ ۵:۳۲ ۰ ۰ ۱۳۳۷ ۶۸۵