شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۰

شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۰

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۰ تو فاطمیه ها دلا از غصه ها پره روضه ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۵۱۷ ۱۴۹
۲ شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۰ نه مثل ساره ای و مریم زمینه ۴.۴ ۴:۲۸ ۰ ۰ ۷۴۶ ۳۲۷
۳ شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۰ به در بگو دیوار بشنوه زمینه ۶.۱ ۶:۱۸ ۰ ۰ ۷۶۳ ۲۳۸
۴ شب اول فاطمیه دوم ۱۴۰۰ حضرت زهرایی ام ابیهایی شور ۵ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۷۱۶ ۲۳۱