ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰

ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰

از حاج حسین سیب سرخی، ۱۰ قطعه، ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ آروم دلم قبل رفتنت منو حلال کن زمینه ۱۴.۵ ۱۵:۲۹ ۰ ۰ ۱۵۰۵ ۶۱۷
۲ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ نه قصه است زمینه ۹.۹ ۱۰:۲۵ ۰ ۰ ۸۸۰ ۴۱۵
۳ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ هستی علی خانم خونم زمینه ۲.۳ ۲:۰۸ ۰ ۰ ۸۲۶ ۳۶۳
۴ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ قلب من با روضه اش مغمومه شور ۴.۸ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۸۸۶ ۳۲۳
۵ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ تو مث بارونی شور ۷.۵ ۷:۴۹ ۰ ۰ ۱۰۱۸ ۳۵۹
۶ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ آنکه تابید رخش در شب یلدای علی واحد ۷.۵ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۸۸۶ ۲۵۲
۷ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ ای بزرگ هاشمیات زینب شور ۴ ۴:۰۰ ۰ ۰ ۵۶۰ ۲۷۲
۸ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ تموم سرمایم این چشای ترمه شور ۳.۹ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۶۰۰ ۲۶۳
۹ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ ای که عرش خدا گریه کرده برات شور ۷ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۵۸۶ ۲۸۵
۱۰ ایام فاطمیه اول ۱۴۰۰ بابی انت و امی شور ۶.۵ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۶۰۳ ۲۷۴