شب اول فاطمیه اول ۱۴۰۰

شب اول فاطمیه اول ۱۴۰۰

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۱۶ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه اول ۱۴۰۰ ببین اشکای حیدرو زمینه ۷.۳ ۷:۴۲ ۰ ۰ ۱۵۵۸ ۶۰۴
۲ شب اول فاطمیه اول ۱۴۰۰ انگار نه انگاری عزادار بودی خانم زمینه ۹.۵ ۱۰:۰۴ ۰ ۰ ۱۰۲۷ ۴۷۷
۳ شب اول فاطمیه اول ۱۴۰۰ نوشتم رو قلب عاشقم مادر شور ۲.۷ ۲:۴۰ ۰ ۰ ۱۲۸۱ ۴۹۹
۴ شب اول فاطمیه اول ۱۴۰۰ ماورای هر باوره شور ۵.۶ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۱۲۱۱ ۵۰۶