آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰

آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰

از محمد حسین پویانفر، ۹ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ واعتصموا زمینه ۱۰ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۹۳۲۱ ۳۵۶۸
۲ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ آخه غربت چقدر؟ زمینه ۱۲.۴ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۴۸۷۳ ۲۶۶۰
۳ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ دعام کن زمینه ۸.۷ ۳:۳۶ ۰ ۰ ۳۹۵۵ ۲۳۰۸
۴ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ پدرم حیدر مادرم زهرا زمینه ۷.۱ ۲:۵۴ ۰ ۰ ۶۶۳۳ ۲۸۲۱
۵ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ مادر زمینه ۱۰.۴ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۵۱۴۳ ۲۵۸۰
۶ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ یا مولانا یا صاحب الزمان زمینه ۸.۵ ۳:۳۲ ۰ ۰ ۲۵۸۸ ۱۸۸۸
۷ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ تب عشق زمینه ۱۲ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۲۱۴۰ ۱۹۴۳
۸ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ بارون کربلا زمینه ۱۰.۲ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۳۱۹۰ ۲۴۶۴
۹ آلبوم واعتصموا به چادر بانو | فاطمیه ۱۴۰۰ قامت یار زمینه ۱۰.۴ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۲۱۱۹ ۲۰۳۸