شب ۳۰ صفر ۱۴۰۰

شب ۳۰ صفر ۱۴۰۰

از حمید علیمی، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ شب ۳۰ صفر ۱۴۰۰ اگر چه من پستم زمینه ۴.۳ ۴:۲۷ ۰ ۰ ۸۶۷ ۴۱۳
۲ شب ۳۰ صفر ۱۴۰۰ تنش اگه می سوخت از ستم دشمن زمینه ۴ ۴:۱۲ ۰ ۰ ۳۹۳ ۳۱۳
۳ شب ۳۰ صفر ۱۴۰۰ از درت مران ما را جان مادرت زهرا شور ۵.۸ ۶:۰۹ ۰ ۰ ۶۳۴ ۳۸۴
۴ شب ۳۰ صفر ۱۴۰۰ حرم بهترین جای روی زمینه شور ۵.۷ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۵۵۷ ۴۱۸