شب ۳۰ صفر ۱۴۰۰

شب ۳۰ صفر ۱۴۰۰

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ شب ۳۰ صفر ۱۴۰۰ یه ایران و یه سلطان شور ۵.۶ ۵:۵۳ ۰ ۰ ۸۰۷ ۴۱۸
۲ شب ۳۰ صفر ۱۴۰۰ دامن چشم من از گریه به دریا افتاد واحد ۳.۶ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۴۶۲ ۲۶۷
۳ شب ۳۰ صفر ۱۴۰۰ خوشبخت عالمم که شدم آدم حسن واحد ۴ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۳۸۱ ۲۵۹
۴ شب ۳۰ صفر ۱۴۰۰ سرمو گرم تو کردم شور ۴.۷ ۴:۵۷ ۰ ۰ ۶۹۶ ۴۱۶