شب ۲۹ صفر ۱۴۰۰

شب ۲۹ صفر ۱۴۰۰

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳۸ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۴۰۰ مثل عقیق یمنه زمینه ۵.۱ ۵:۱۷ ۰ ۰ ۳۳۵ ۲۸۴
۲ شب ۲۹ صفر ۱۴۰۰ حسن جان چرا رو مزارت تو یک سایبونم نداری واحد ۴.۸ ۵:۰۲ ۰ ۰ ۱۴۹ ۲۱۵
۳ شب ۲۹ صفر ۱۴۰۰ من گدای حسنم واحد ۴.۵ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۱۳۴ ۲۲۳
۴ شب ۲۹ صفر ۱۴۰۰ روضه خون مادرته شور ۳.۷ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۲۴۳ ۲۷۶
۵ شب ۲۹ صفر ۱۴۰۰ یه غصه تو قلبم نشسته تا ابد شور ۴.۷ ۴:۵۰ ۰ ۰ ۲۱۰ ۲۶۸