آلبوم فراق عزیزم حسین ۴ | اربعین ۱۴۰۰

آلبوم فراق عزیزم حسین ۴ | اربعین ۱۴۰۰

از محمد حسین پویانفر، ۹ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۱۱ ثانیه

۱ آلبوم فراق عزیزم حسین ۴ | اربعین ۱۴۰۰ آه من الفراق زمینه ۹.۴ ۳:۵۶ ۰ ۰ ۷۷۹ ۴۵۵
۲ آلبوم فراق عزیزم حسین ۴ | اربعین ۱۴۰۰ بگرد تو حرم زمینه ۹.۷ ۴:۰۵ ۰ ۰ ۴۳۶ ۴۱۳
۳ آلبوم فراق عزیزم حسین ۴ | اربعین ۱۴۰۰ لیلای منی زمینه ۱۳.۸ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۴۴۹ ۴۲۵
۴ آلبوم فراق عزیزم حسین ۴ | اربعین ۱۴۰۰ کربلای معلی زمینه ۷.۵ ۳:۰۶ ۰ ۰ ۳۱۵ ۳۶۳
۵ آلبوم فراق عزیزم حسین ۴ | اربعین ۱۴۰۰ این خیمه به اون خیمه زمینه ۹.۳ ۳:۵۳ ۰ ۰ ۳۲۰ ۳۶۴
۶ آلبوم فراق عزیزم حسین ۴ | اربعین ۱۴۰۰ سلام زمینه ۸.۲ ۳:۲۳ ۰ ۰ ۳۲۳ ۳۶۵
۷ آلبوم فراق عزیزم حسین ۴ | اربعین ۱۴۰۰ رندان تشنه لب مناجات ۹.۷ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۲۸۹ ۳۳۹
۸ آلبوم فراق عزیزم حسین ۴ | اربعین ۱۴۰۰ نائب الزیاره زمینه ۹.۱ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۳۲۶ ۳۵۳
۹ آلبوم فراق عزیزم حسین ۴ | اربعین ۱۴۰۰ دلشوره شیرین | به همراه محمد فصولی زمینه ۷.۶ ۳:۰۷ ۰ ۰ ۳۶۲ ۳۸۳