شب عاشورا ۱۴۰۰

شب عاشورا ۱۴۰۰

از حاج حسین سیب سرخی، ۳ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ شب عاشورا ۱۴۰۰ زخمی تنت میون اعدا زمینه ۷.۱ ۷:۳۱ ۰ ۰ ۲۵۷۳ ۹۹۴
۲ شب عاشورا ۱۴۰۰ شب های جمعه فاطمه آید به کربلا واحد ۳.۹ ۳:۵۵ ۰ ۰ ۲۷۳۸ ۶۹۹
۳ شب عاشورا ۱۴۰۰ ته گودال نگاهت به حرم دوخته بود شور ۳ ۲:۵۷ ۰ ۰ ۱۸۴۷ ۷۴۸