ظهر تاسوعا ۱۴۰۰

ظهر تاسوعا ۱۴۰۰

از حاج مهدی اکبری، ۷ قطعه، ۳۴ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ ظهر تاسوعا ۱۴۰۰ پاشو ای برادرم ای سقای تشنه لب زمینه ۵.۲ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۳۰۳ ۲۲۹
۲ ظهر تاسوعا ۱۴۰۰ الله اکبر جان جانان علی اکبر شور ۳.۵ ۳:۲۳ ۰ ۰ ۲۲۳ ۲۲۱
۳ ظهر تاسوعا ۱۴۰۰ پاشو نبینم که شدی شرمنده اباالفضل واحد ۶.۹ ۷:۱۰ ۰ ۰ ۲۰۱ ۲۰۷
۴ ظهر تاسوعا ۱۴۰۰ جانم ای پشت و پناهم واحد ۵.۳ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۲۰۵ ۲۱۳
۵ ظهر تاسوعا ۱۴۰۰ در راه ولایت جان نثارم واحد ۴.۴ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۱۵۵ ۱۹۳
۶ ظهر تاسوعا ۱۴۰۰ ای امیر علقمه شور ۴.۹ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۲۶۸ ۲۳۷
۷ ظهر تاسوعا ۱۴۰۰ کسی نمی رسه هرگز به والله به پای اباالفضل شور ۴.۱ ۴:۰۶ ۰ ۰ ۲۵۴ ۲۳۳