شب ششم محرم ۱۴۰۰

شب ششم محرم ۱۴۰۰

از حاج حسین سیب سرخی، ۳ قطعه، ۱۵ دقیقه و ۷ ثانیه

۱ شب ششم محرم ۱۴۰۰ انی انا القاسم من نسل علی بن ابی طالب زمینه ۵.۶ ۵:۵۵ ۰ ۰ ۶۳۸ ۵۵۸
۲ شب ششم محرم ۱۴۰۰ این تن غرق به خون مصحف پامال من است واحد ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۳۳۴ ۴۱۱
۳ شب ششم محرم ۱۴۰۰ من برا همین به دنیا اومدم شور ۴.۷ ۴:۵۳ ۰ ۰ ۵۰۴ ۵۵۴