شب تاسوعا ۱۴۰۰

شب تاسوعا ۱۴۰۰

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۲۷ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۴۰۰ علم به دوش کربلا زمینه ۷.۴ ۷:۴۰ ۰ ۰ ۲۵۳۵ ۱۱۲۴
۲ شب تاسوعا ۱۴۰۰ تو صاحب دنیایی شور ۴.۳ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۲۴۳۰ ۱۶۳۱
۳ شب تاسوعا ۱۴۰۰ در مملکت قلبم امیر است اباالفضل واحد ۶.۸ ۷:۰۵ ۰ ۰ ۱۳۹۶ ۱۳۰۲
۴ شب تاسوعا ۱۴۰۰ اباالفضل قدم تا از قدم بر می داره واحد ۵.۳ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۱۳۲۶ ۱۳۴۴