آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹

آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹

از محمد حسین پویانفر، ۹ قطعه، ۳۵ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ چادرت را بتکان زمینه ۴.۳ ۲:۵۱ ۰ ۰ ۲۴۳۴ ۱۱۸۳
۲ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ چادر نمازت زمینه ۴.۷ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۹۸۸ ۸۴۵
۳ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ مادر سادات زمینه ۶.۸ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۹۴۱ ۸۳۶
۴ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ مدیونم زمینه ۶.۳ ۴:۲۰ ۰ ۰ ۹۳۶ ۸۴۵
۵ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ باور منه زمینه ۴.۶ ۳:۰۵ ۱ ۱ ۷۹۸ ۹۴۵
۶ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ سلام مادر واحد ۵.۲ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۸۷۹ ۷۶۸
۷ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ حرم نداری زمینه ۴.۸ ۳:۱۴ ۰ ۰ ۱۱۳۶ ۹۱۲
۸ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ دستمو رها نکنی زمینه ۷.۶ ۵:۱۸ ۰ ۰ ۱۰۳۲ ۹۳۷
۹ آلبوم چادرت را بتکان | فاطمیه ۱۳۹۹ تو با همه فرق داری زمینه ۷.۹ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۱۰۶۳ ۹۲۴