شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰

شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۱۸ ثانیه

۱ شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰ ارض و سما باز نوحه خونه زمینه ۶.۸ ۷:۰۹ ۰ ۰ ۱۰۴۲ ۳۸۳
۲ شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰ آغاز سخن با نام علی شور ۴.۴ ۴:۳۵ ۰ ۰ ۱۰۷۷ ۵۰۷
۳ شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰ غایبی و روز و شب در جمع مایی سیدی واحد ۶.۳ ۶:۴۰ ۰ ۰ ۶۱۲ ۲۶۸
۴ شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰ اسیر تاب گیسوی علیم واحد ۴.۲ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۳۳۲ ۲۲۹
۵ شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰ یا علی و یا حیدر شور و هیجانم تک ۴.۶ ۴:۴۶ ۰ ۰ ۴۹۹ ۲۷۶
۶ شب ۲۲ رمضان ۱۴۰۰ شبای هیئت میگم حسین شور ۴.۶ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۱۲۰۵ ۶۰۹