شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰

شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰

از حاج مهدی اکبری، ۶ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ این همه سال کجا بودی زمینه ۵ ۵:۱۳ ۰ ۰ ۳۸۴ ۲۰۵
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ کم نشه الهی سایت از سرم شور ۴.۲ ۴:۲۲ ۰ ۰ ۳۰۴ ۲۳۵
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ کرب و بلا شهر دلداگیه سینه زنا شور ۳.۶ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۲۴۷ ۲۴۴
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ ورود غیر تو به این دل شده ممنوع شور ۴.۷ ۴:۵۲ ۰ ۰ ۱۴۴ ۱۵۹
۵ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ زندگیم بی روضه هات زرده حسین شور ۴.۸ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۱۶۸ ۱۷۶
۶ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ ای وقار علی اقتدار علی شور ۴ ۴:۰۹ ۰ ۰ ۲۱۲ ۱۶۹