شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰

شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۴ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۲۵ ثانیه

۱ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ خدای من تویی که می رسه بهت صدای من مناجات ۱۱.۶ ۱۲:۳۰ ۰ ۰ ۷۳۶ ۲۴۸
۲ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ گاه شد مظهر خدا و گاه شد مظهر علی شعرخوانی ۵.۶ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۴۴۶ ۱۹۸
۳ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ سر کوی بلند فریاد کردم زمینه ۵.۴ ۵:۴۶ ۰ ۰ ۱۲۵۵ ۶۴۹
۴ شب ۲۱ رمضان ۱۴۰۰ سلام بر ماه خدا زمینه ۳.۱ ۳:۱۱ ۰ ۰ ۹۹۱ ۴۷۰