شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰

شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰

از حاج مهدی اکبری، ۹ قطعه، ۵۱ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ بی تو فاطمه پژمردم زمینه ۵.۴ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۵۶۷ ۱۸۶
۲ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ خیلی وقته که دلم گرفته آقا زمینه ۹.۸ ۱۰:۲۹ ۰ ۰ ۳۲۱ ۱۷۰
۳ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ من برام هیچکی ارباب نمیشه شور ۴.۴ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۳۴۷ ۲۶۴
۴ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ سلام آقا سلام ارباب شور ۵.۷ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۲۱۶ ۲۱۴
۵ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ باز نم بارون و من مجنون و شور ۶.۵ ۶:۴۸ ۰ ۰ ۲۲۹ ۱۷۱
۶ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ دربند توأم اما آزاده آزادم شور ۴.۴ ۴:۳۱ ۰ ۰ ۱۴۳ ۱۷۴
۷ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ تو رو دارم چی کم دارم شور ۴.۲ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۱۹۸ ۱۶۴
۸ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ تا عرض حاجت کردم شور ۴.۳ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۱۱۴ ۱۳۸
۹ شب ۲۰ رمضان ۱۴۰۰ یادم هست بردن نام حسین بر لب را شور ۴.۳ ۴:۲۴ ۰ ۰ ۱۵۳ ۱۶۲