۲۹ بهمن ۱۳۹۹

۲۹ بهمن ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ آه شب تیره من زمینه ۷.۳ ۷:۳۵ ۰ ۰ ۶۸۱ ۲۱۷
۲ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ از وقتی شدی آقای خودم شور ۵.۶ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۵۹۴ ۳۰۹
۳ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ دل عاشقان غرق ماتم واحد ۶.۸ ۷:۰۲ ۰ ۰ ۲۸۵ ۱۲۹
۴ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ هم روت خوش ابروت خوش تک ۵.۸ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۲۳۶ ۱۳۰
۵ ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ تصور کن تو همین لحظه که زیر این علم هستی شور ۵.۹ ۵:۵۸ ۰ ۰ ۴۷۱ ۲۵۱