۲۲ بهمن ۱۳۹۹

۲۲ بهمن ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۲۵ دقیقه و ۲۴ ثانیه

۱ ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ نفس بده نوا بده جنون بده بگم حسین زمینه ۹.۱ ۹:۳۹ ۰ ۰ ۱۹۰ ۱۳۹
۲ ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ این جان مرا به عشق جانان بردند شور ۴.۲ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۲۳۲ ۱۸۴
۳ ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ هم روت خوش ابروت خوش واحد ۵.۷ ۵:۵۶ ۰ ۰ ۱۰۹ ۹۲
۴ ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ امیرالمومنینو تو شدی اشبه الناس تک ۵.۴ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۱۱۷ ۹۲