میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹

میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۳ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۹ ثانیه

۱ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹ قسم به موی علی سرود ۶.۸ ۶:۵۲ ۰ ۰ ۱۵۵۱ ۷۰۲
۲ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹ آغاز سخن با نام علی سرود ۴.۴ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۱۴۸۳ ۷۳۶
۳ میلاد حضرت امیرالمومنین (ع) ۱۳۹۹ علی قدم می زنه سرود ۳.۲ ۳:۰۰ ۰ ۰ ۱۳۴۹ ۷۵۰