ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹

از نریمان پناهی، ۷ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۲۳ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ هیزم دور تا دور خونه زمینه ۳.۵ ۳:۳۹ ۰ ۰ ۹۱۸ ۲۷۶
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ صدای در دری که تو شعله سوخت شور ۴.۲ ۴:۲۱ ۰ ۰ ۴۹۱ ۲۱۹
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ مهلا مهلا آهسته تر داداش شور ۲.۲ ۲:۱۳ ۰ ۰ ۸۲۷ ۳۴۶
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ یه عالمه گریه به روضه بدهکارم شور ۴.۲ ۴:۲۵ ۰ ۰ ۴۱۴ ۲۴۰
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ حسین جان تو رفتی و شد زینب آواره دشت و صحرا شور ۳.۶ ۳:۴۵ ۰ ۰ ۱۲۶۱ ۴۰۸
۶ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ بین جنجال تو رو جا گذاشتمت میون گودال شور ۲.۷ ۲:۴۲ ۰ ۰ ۳۸۶ ۲۲۰
۷ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ آقا حرم می خوام شور ۲.۳ ۲:۱۸ ۰ ۰ ۴۶۶ ۲۷۶