ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ دلخوشی که به دل ما نیومد زمینه ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۲۳۲۸ ۸۵۸
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ سپری شد چه روزای خوبی با تو شور ۶.۴ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۱۱۹۶ ۶۴۳
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ پر از دردی و پیش من صدایت در نمی آید واحد ۵.۱ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۷۳۷ ۳۷۱
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ عالیجناب حیدره شور ۶ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۱۲۰۴ ۶۶۴
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ السلام علی الحیدر جبل الوقار شور ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۱۰۵۷ ۵۷۲
۶ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها شور ۴.۹ ۵:۰۱ ۰ ۰ ۱۱۶۰ ۵۸۲