ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹

ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۳۲ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ دلخوشی که به دل ما نیومد زمینه ۵.۴ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۳۹۳۴ ۱۵۵۰
۲ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ سپری شد چه روزای خوبی با تو شور ۶.۴ ۶:۴۲ ۰ ۰ ۱۷۰۱ ۱۱۳۸
۳ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ پر از دردی و پیش من صدایت در نمی آید واحد ۵.۱ ۵:۱۱ ۰ ۰ ۱۳۱۲ ۷۵۱
۴ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ عالیجناب حیدره شور ۶ ۶:۱۰ ۰ ۰ ۲۹۵۹ ۱۴۳۷
۵ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ السلام علی الحیدر جبل الوقار شور ۴.۱ ۴:۰۸ ۰ ۰ ۳۸۵۲ ۱۴۵۳
۶ ایام فاطمیه دوم ۱۳۹۹ به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها شور ۴.۹ ۵:۰۱ ۰ ۰ ۱۶۷۰ ۱۰۰۶