شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۹

شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۱۸ دقیقه و ۱۷ ثانیه

۱ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۹ دیگه زندگیمون دوام نداره زمینه ۸.۱ ۸:۳۵ ۰ ۰ ۶۹۷ ۲۹۹
۲ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۹ قربون لطف و کرمت یا ابوفاضل واحد ۵.۹ ۶:۱۲ ۰ ۰ ۶۴۱ ۲۸۶
۳ شب سوم فاطمیه دوم ۱۳۹۹ من دوباره به اشک روونم شور ۳.۵ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۶۷۲ ۴۳۳