شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۹

شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۳ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۵۰ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۹ این روزا نیستی فاطمه زمینه ۱۰.۹ ۱۱:۳۳ ۰ ۰ ۱۴۵۵ ۵۵۹
۲ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۹ من اسیر نگاه تو هستم شور ۴.۳ ۴:۱۷ ۰ ۰ ۶۶۰ ۴۱۷
۳ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۹ به چه صفایی عجب شبایی شور ۵ ۵:۰۰ ۰ ۰ ۸۱۲ ۵۰۷