شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۹

شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۹

از حاج سید مجید بنی فاطمه، ۳ قطعه، ۱۳ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۹ تو این شبا بیشتر بدونید قدر مادر رو روضه ۳.۱ ۳:۱۲ ۰ ۰ ۱۰۳۰ ۳۶۹
۲ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۹ تو یه احساس غریبی توی قلبم زمینه ۳.۵ ۳:۳۸ ۰ ۰ ۱۳۱۳ ۷۰۱
۳ شب اول فاطمیه دوم ۱۳۹۹ با غم تو مسمار گریه می کنه زمینه ۶.۷ ۷:۰۶ ۰ ۰ ۱۲۵۱ ۵۹۶