ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹

ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹

از حمید علیمی، ۵ قطعه، ۲۴ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ اگه کور شم بهتر از اینه از حرم دور شم زمینه ۲.۳ ۲:۲۲ ۰ ۰ ۶۳۵۸ ۱۷۹۳
۲ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ خواهش حیدرو می بینی کلمینی کلمینی زمینه ۷.۸ ۸:۲۰ ۰ ۰ ۱۹۳۴ ۱۰۰۵
۳ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ کار به جایی رسیده تابوت می تونه لبخند روی لبت بیاره زمینه ۵.۹ ۶:۱۶ ۰ ۰ ۱۹۳۰ ۹۳۶
۴ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ تا نفس داریم و ما از سائلان حیدریم واحد ۳.۷ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۱۶۸۸ ۷۰۹
۵ ایام فاطمیه اول ۱۳۹۹ تو نباشی دل من یه دنیا ماتم داره شور ۳.۵ ۳:۳۴ ۰ ۰ ۲۹۴۰ ۱۲۵۲