شب ۲۹ صفر ۱۳۹۹

شب ۲۹ صفر ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۲۷ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۹ حرمت پناه و ملجأ فقیرانه زمینه ۵.۵ ۵:۴۸ ۰ ۰ ۲۴۰۵ ۶۸۵
۲ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۹ کبوترم جلد حریمش تو حرمش برو بیا دارم شور ۵.۲ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۲۰۹۴ ۹۸۰
۳ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۹ چقدر خاصه رقیه شور ۴.۴ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۲۴۶۵ ۸۴۲
۴ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۹ میگن این شبا شب های آخره واحد ۶.۷ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۸۳۲ ۴۰۲
۵ شب ۲۹ صفر ۱۳۹۹ روزایی که دلم تنگ حرم کربلا میشه شور ۴.۸ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۱۵۳۰ ۷۳۵