شب ۲۸ صفر ۱۳۹۹

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۵ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۳۰ ثانیه

۱ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۹ یه غصه توی قلبم نشسته تا ابد زمینه ۵.۴ ۵:۳۹ ۰ ۰ ۱۷۸۹ ۵۸۴
۲ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۹ اسم تو نمک سفره پدری شور ۵ ۵:۱۲ ۰ ۰ ۱۷۱۷ ۸۱۳
۳ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۹ اونی که سرمایه عمر نوکریمه واحد ۵.۶ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۷۰۵ ۳۵۶
۴ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۹ سرم بالاست دلم قرصه واحد ۳.۳ ۳:۲۲ ۰ ۰ ۶۲۵ ۴۰۶
۵ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۹ پناه بده خیلی گرفتارم شور ۶.۱ ۶:۲۵ ۰ ۰ ۱۳۹۴ ۷۲۷