اربعین حسینی ۱۳۹۹

اربعین حسینی ۱۳۹۹

از جواد مقدم، ۶ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ اربعین حسینی ۱۳۹۹ رو خاکا پیکر تو زمینه ۴.۴ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۱۸۴۰ ۶۴۱
۲ اربعین حسینی ۱۳۹۹ مرحمتی اربابا به حال بنده کن شور ۳.۶ ۳:۴۴ ۰ ۰ ۱۲۰۶ ۶۳۱
۳ اربعین حسینی ۱۳۹۹ هوای من هوای تو واحد ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۹۸۷ ۵۰۵
۴ اربعین حسینی ۱۳۹۹ ای حقیقت شیدایی ابی عبدالله واحد ۳.۶ ۳:۴۶ ۰ ۰ ۱۳۰۲ ۵۵۸
۵ اربعین حسینی ۱۳۹۹ من اسیر نگاه تو هستم شور ۳.۳ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۱۵۵۸ ۷۶۴
۶ اربعین حسینی ۱۳۹۹ تو بگو بمیر می میرم برات شور ۴ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۱۲۵۵ ۶۷۱