آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹

آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹

از محمد حسین پویانفر، ۶ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۱ ثانیه

۱ آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹ چه فراقی زمینه ۷.۹ ۵:۲۸ ۱ ۱ ۳۰۵۶ ۱۸۶۰
۲ آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹ یار دلم زمینه ۶.۲ ۴:۱۴ ۰ ۰ ۲۷۱۸ ۱۴۴۴
۳ آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹ حی علی الحسین زمینه ۷.۵ ۵:۱۰ ۰ ۰ ۱۴۵۰ ۱۳۵۷
۴ آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹ قصه عشق نوحه ۴.۹ ۳:۱۷ ۰ ۰ ۱۱۴۶ ۹۸۸
۵ آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹ سر خم نکردم واحد ۷.۲ ۴:۵۸ ۰ ۰ ۱۰۵۷ ۹۴۳
۶ آلبوم عزیزم حسین ۲ | صفر ۱۳۹۹ هزار و چهارصد سال نوحه ۸.۵ ۵:۵۴ ۰ ۰ ۱۲۱۷ ۱۰۴۶