آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹

آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹

از محمد حسین پویانفر، ۱۴ قطعه، ۴۶ دقیقه و ۸ ثانیه

۱ آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹ عشق یعنی به تو رسیدن نوحه ۲.۴ ۱:۲۷ ۰ ۰ ۴۴۷۷ ۲۳۶۳
۲ آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹ آرامش من زمینه ۳.۱ ۱:۵۷ ۰ ۰ ۲۱۲۸ ۱۹۴۴
۳ آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹ عزیزم حسین زمینه ۵.۸ ۳:۵۴ ۰ ۰ ۲۲۷۸ ۱۹۴۷
۴ آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹ به تو از دور سلام زمینه ۲.۹ ۱:۴۸ ۰ ۰ ۲۴۵۵ ۲۰۷۹
۵ آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹ پدرم تویی مناجات ۶.۶ ۴:۳۲ ۰ ۰ ۱۹۰۲ ۱۷۱۴
۶ آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹ آه می کشم زمینه ۵.۱ ۳:۲۷ ۰ ۰ ۱۶۳۴ ۱۷۵۲
۷ آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹ جونم به فدات زمینه ۴.۵ ۳:۰۰ ۰ ۰ ۲۶۲۴ ۲۰۹۸
۸ آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹ حسین جان زمینه ۶.۱ ۴:۱۰ ۰ ۰ ۱۸۱۱ ۱۸۷۴
۹ آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹ خمار مستی شور ۴.۶ ۳:۰۴ ۰ ۰ ۲۱۵۶ ۱۹۱۸
۱۰ آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹ دنبالت می گردم واحد ۶.۳ ۴:۱۸ ۰ ۰ ۱۴۶۸ ۱۷۹۴
۱۱ آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹ صفای حرم زمینه ۸.۱ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۱۶۴۵ ۱۹۱۷
۱۲ آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹ کرب و بلا برامون وطن شور ۳.۵ ۲:۱۷ ۰ ۰ ۱۴۱۱ ۱۸۵۵
۱۳ آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹ ای صبا شور ۵ ۳:۲۰ ۰ ۰ ۱۳۴۴ ۱۷۳۷
۱۴ آلبوم عزیزم حسین | محرم ۱۳۹۹ میخونم هر سحر زمینه ۴.۹ ۳:۱۸ ۰ ۰ ۱۶۳۳ ۱۹۳۴