شب تاسوعا ۱۳۹۹

شب تاسوعا ۱۳۹۹

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۲۰ دقیقه و ۵۳ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۹ بابامو تنها نذاری مرد و قولش زمینه ۷.۴ ۷:۵۵ ۰ ۰ ۵۹۲ ۲۶۷
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۹ ابروی کجت به ذوالفقار می ماند شور ۴.۴ ۴:۳۶ ۰ ۰ ۵۵۶ ۲۷۱
۳ شب تاسوعا ۱۳۹۹ دلدار من ای یار من واحد ۳.۹ ۴:۰۳ ۰ ۰ ۲۴۷ ۱۹۰
۴ شب تاسوعا ۱۳۹۹ رسم ما اینه که نوکر واسه اربابش بمیره شور ۴.۱ ۴:۱۹ ۰ ۰ ۳۱۸ ۲۳۶