شب تاسوعا ۱۳۹۹

شب تاسوعا ۱۳۹۹

از حاج مهدی اکبری، ۲ قطعه، ۷ دقیقه و ۵۴ ثانیه

۱ شب تاسوعا ۱۳۹۹ سیاهی علمت ما رو سر به راه کرده شور ۳.۴ ۳:۲۵ ۰ ۰ ۲۷۷ ۲۵۲
۲ شب تاسوعا ۱۳۹۹ یه خیابون رؤیایی که شد شور ۴.۴ ۴:۲۹ ۰ ۰ ۳۰۳ ۲۸۴