شب پنجم محرم ۱۳۹۹

شب پنجم محرم ۱۳۹۹

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۳ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ گلای پرپر و این دو تا لشکر زمینه ۳.۸ ۳:۴۱ ۰ ۰ ۱۰۱۱ ۵۲۷
۲ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ من کجا و روضه هات باورم نمیشه شور ۴.۲ ۴:۱۶ ۰ ۰ ۵۹۵ ۴۷۲
۳ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ چه خوبه همین تقدیر که زیر علم باشم شور ۴.۲ ۴:۰۴ ۰ ۰ ۹۱۰ ۶۰۹
۴ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ دست گل هامو آوردم بذار جون فدا بشن واحد ۶ ۶:۰۶ ۰ ۰ ۵۲۷ ۴۱۵
۵ شب پنجم محرم ۱۳۹۹ چقده نوکر بینمونن که سال پیش غرق غم بودن شور ۵.۲ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۵۰۳ ۵۳۴